ALFA ROMEO AUTOMAŠĪNAS KVALITĀTES GARANTIJAS NOTEIKUMI
PIELIKUMS Nr. 3 TRANSPORTLĪDZEKĻA PĀRDOŠANAS UN PIRKŠANAS LĪGUMAM

Šie automašīnas kvalitātes garantijas nosacījumi ir daļa no automašīnas pirkšanas un pārdošanas līguma, kuru pircējs noslēdz ar pārdevēju. Pircējs ar parakstu apstiprina, ka ir iepazinies ar garantijas nosacījumu kvalitāti, piekrīt tiem un pieņem tos.

 

1. Automašīnas ekspluatācijas noteikumi

1.1. Klientam iegādājoties ALFA ROMEO automašīnu, tas kopā ar automašīnu saņem tehniskās apkopes žurnālu un lietotāja rokasgrāmatu.

1.2. Klientam ir jāiepazīstas ar automašīnas ekspluatācijas instrukcijām un stingri jāievēro šīs instrukcijas, automašīnas Ražotāja noteiktie tehniskās apkopes intervāli un noteikumi, Ražotāja noteiktais automašīnas ekspluatācijas veids un tās paredzētais pielietojums.

1.3. Automašīnai tiek piešķirta 24 (divdesmit četru) mēnešu Kvalitātes garantija ar neierobežotu nobraukumu, izņemot attiecībā uz konkrētām automašīnas detaļām, kas uzskaitītas šajā Pielikumā.

1.4. Tirgotājs garantē, ka Garantijas perioda laikā automašīnai nebūs materiālu, detaļu, ražošanas vai montāžas defektu un ka gadījumā, ja šajā laikā tādi tiks atklāti, Tirgotājs šos defektus novērsīs bez maksas attiecīgā laika posmā.

Kvalitātes garantija attiecas uz detaļām, kuras Ražotājs vai tā pārstāvis ir atzinis par defektīvām, šo detaļu remontu vai nomaiņu, kā arī uz izmaksām par darbu, kas veikts, lai atjaunotu automašīnas tehnisko stāvokli, un par izmantotajiem materiāliem.

Šo detaļu/rezerves daļu Kvalitātes garantijas periods ir ne vairāk kā 10 000 km nobraukuma:

 • kvēlspuldzes.

Šo detaļu/rezerves daļu Kvalitātes garantijas periods ir ne vairāk kā 20 000 km nobraukuma:

 • priekšējie bremžu kluči;
 • priekšējie bremžu diski.

Šo detaļu/rezerves daļu Kvalitātes garantijas periods ir ne vairāk kā 40 000 km nobraukuma:

 • aizdedzes sveces (benzīna dzinējam);
 • aizmugures bremžu kluči, uzlikas;
 • aizmugures bremžu diski un cilindri;
 • benzīna inžektori;
 • sajūgs;
 • siksnas.

Šo detaļu/rezerves daļu Kvalitātes garantijas periods ir ne vairāk kā 50 000 km nobraukuma:

 • kvēlsveces (dīzeļdzinējiem);
 • dīzeļdegvielas inžektori;

Šo detaļu/rezerves daļu Kvalitātes garantijas periods ir ne vairāk kā 60 000 km nobraukuma:

 • amortizatori;
 • izplūdes sistēmas detaļas.

Šo detaļu/rezerves daļu Kvalitātes garantijas periods ir ne vairāk kā 12 mēneši:

 • akumulatori.

Šo detaļu/rezerves daļu Kvalitātes garantijas periods ir ne vairāk kā četri mēneši:

 • logu tīrītāju slotiņas;
 • priekšējais vējstikls.

Šīm detaļām/rezerves daļām netiek piešķirta Kvalitātes garantija:

 • gaisa filtrs, degvielas filtrs, eļļas filtrs un salona filtrs;
 • šķidrumu uzpilde;
 • riepas.

 

Krāsojumam tiek piešķirta 36 mēnešu Garantija bez nobraukuma ierobežojuma. Pretkorozijas garantija tiek piešķirta uz 8 gadiem bez nobraukuma ierobežojuma, un tā attiecas vienīgi uz gadījumiem, kad rūsas dēļ ir izveidojies caurums (rūsa uz atsegta metāla; gadījumos, kad ir atlupusi krāsa, darbojas krāsojuma Garantija).

1.5. Visi noteikumi stājas spēkā no brīža, kad automašīna tiek nodota Klientam, vai no automašīnas pirmās reģistrācijas brīža, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.

1.6. Automašīnas Kvalitātes garantija ir spēkā vienīgi tad, ja tās perioda laikā ir veikta pienācīga tehniskā apkope un/vai remontdarbi saskaņā ar ALFA ROMEO noteikto tehniskās apkopes apjomu un tehnoloģiskajiem procesiem, izmantojot vienīgi Ražotāja apstiprinātus remonta/tehniskās apkopes aparatūras un programmatūras komponentus, detaļas un materiālus.

1.7. Automašīnas Garantijas remontu, tehnisko apkopi un remontu, kas netiek veikts

Garantijas ietvaros, nodrošina visi ALFA ROMEO pilnvarotie Dīleri Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Informāciju par tiem varat atrast: www.alfaromeo.lt,www.alfaromeo.lv, www.alfaromeo.ee

1.8. Garantijas perioda laikā prasības saistībā ar bojājumiem Klients var iesniegt jebkuram ALFA ROMEO pilnvarotam servisa Dīlerim. Ikvienam Ražotāja ALFA ROMEO pilnvarotajam Servisam ir jānodrošina kvalitatīvi remontdarbi neatkarīgi no automašīnas iegādes vietas.

1.9. Automašīnas Kvalitātes garantiju nodrošina atbilstošas ALFA ROMEO tehniskās prasības attiecībā uz defektīvo detaļu nomaiņu vai remontu. Bojātās automašīnas detaļas patur ALFA ROMEO Serviss, kas veica remontu. Dīleris ar šīm detaļām rīkojas atbilstoši Ražotāja noteiktajām procedūrām.

1.10. Automašīnas Garantijas remonts tiek veikts Garantijas perioda laikā pēc Servisa ieskatiem, izmantojot noteiktu budžetu un remontam nepieciešamās detaļas. Pakalpojuma sniedzējam vai pilnvarotam Garantijas remonta servisam ir tiesības izvēlēties veikt remontu, ja tas ir iespējams un to atļauj Ražotājs, vai veikt detaļas nomaiņu. Automašīnas Garantijas remonta termiņš (bojājuma novēršanas laiks) ietilpst kopējā automašīnas Kvalitātes garantijas periodā.

1.11. Nomainīto detaļu vai detaļas Kvalitātes garantijas periods ietilpst kopējā automašīnas Kvalitātes garantijas periodā. Salabotās detaļas Garantijas periods sākas brīdī, kad Klients saņem savu saremontēto automašīnu, un beidzas reizē ar kopējo automašīnas Kvalitātes garantijas periodu.

1.12. Pēc Klienta pieprasījuma automašīna var tikt aprīkota ar papildu vai Ražotāja paredzētu drošības sistēmu, automašīnas stereosistēmu vai cita veida elektronisko aprīkojumu. Ražotāja Kvalitātes garantija attiecas vienīgi uz automašīnas elektrosistēmu ierīcēs vai detaļās, kuras neietekmē tās elektrosistēmas darbību, kura ir uzstādīta vai tiek izmantota kā automašīnas papildsistēma. Klientam šo papildsistēmu garantiju sniedz to attiecīgais tirgotājs. Šī punkta noteikumi attiecas arī uz neparedzētām oriģinālās automašīnas tehniskā snieguma un dizaina papildu izmaiņām vai papildu uzstādītu aprīkojumu un strukturāliem elementiem.

1.13. Kvalitātes garantija ir spēkā arī, nododot automašīnu citai personai, taču tikai tādā gadījumā, ja jaunais īpašnieks ekspluatē automašīnu atbilstoši šīs Garantijas noteikumiem.

 

2. Garantijas atteikuma gadījumi

2.1 Klients pēc automašīnas defektu un/vai bojājumu atklāšanas nekavējoties, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, nav par tiem ziņojis un/vai nav pieprasījis to novēršanu.

2.2 Klients nav informējis Tirgotāju par sazināšanos ar citu ALFA ROMEO pilnvaroto Servisu (punkts 1.9) un Kvalitātes garantijas pieteikuma iesniegšanu šajā Servisā.

2.3 Bojājuma stāvoklis ir pasliktinājies, jo Klients ir ignorējis bojājuma brīdinājuma signālus un vadības paneļa signālus, kas saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām un īpašnieka rokasgrāmatas instrukcijām norāda uz nepieciešamību apstāties un pārtraukt braukšanu vai nepieciešamību veikt cita veida darbības.

2.4 Automašīnas ekspluatācija nav veikta atbilstoši jūsu automašīnas ekspluatācijas instrukcijām, tostarp gadījumi, kad ir izmantota nepareiza degviela, smēreļļas un cita veida produkti, automašīna nav izmantota atbilstoši tai paredzētajam mērķim, bojājums radies, piedaloties sporta sacensībās, veikti manevri, radot negadījumu vai līdzīgu notikumu, bojājuma (traumas) cēlonis ir karš, iekšēji nemieri, zemestrīces vai citas dabas katastrofas, negadījumi, trešās puses rīcība u.c.

2.5 Automašīnai nav veikts pienācīgs remonts un/vai tās tehniskā apkope ir veikta nepareizi uzņēmumā, kas neietilpst ALFA ROMEO tirdzniecības grupā. Tehniskā apkope saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatas noteikumos norādītajiem tehniskās apkopes intervāliem ir jāveic, sasniedzot maksimāli 1000 km nobraukumu, vai ne vēlāk kā pēc 1 mēneša, jo pretējā gadījumā var tikt anulēta automašīnas Garantija.

2.6 Automašīnai ir uzstādītas neoriģinālās detaļas, kuras nav apstiprinājis ALFA ROMEO/Importētājs, vai automašīnas detaļas ir nomainītas ALFA ROMEO/Importētājam nepieņemamā veidā (tūnings). Garantija netiek piemērota automašīnas bojājumiem vai tehniskā snieguma un izturības problēmām, kuru cēlonis ir neoriģinālo detaļu izmantošana.

2.7 Automašīna neatbilst valsts (reģiona) un specifiskiem noteikumiem, taču tik un tā pastāvīgi tiek lietota šajā teritorijā.

2.8 Automašīnas odometram ir veiktas izmaiņas vai tas ir nomainīts, ir mainīti odometra rādījumi vai nav iespējams noskaidrot patieso nobraukumu.

 

Gadījumi, kurus nesedz Garantija

2.9 Kārtējā tehniskā apkope, periodiskas pārbaudes un regulēšanas darbi (riteņu balansēšana, piekares ģeometrijas regulēšana u.c.).

2.10 Tādu detaļu nomaiņa, kuras nav defektīvas vai bojātas, bet kuras ir dabiskā veidā nodilušas, atkarībā no automašīnas darba režīmiem, nobraukuma, ģeogrāfiskās atrašanās vietas un automašīnas ekspluatācijas reģiona klimatiskajiem apstākļiem.

2.11 Papildu vai cita veida zaudējumi (kuru cēlonis ir automašīnas defekti, bojājumi vai remonta nepieciešamība), tostarp radušās neērtības, transportēšanas izmaksas, tālruņa zvani, pajumte, personiski vai uzņēmuma peļņas vai ienākumu zaudējumi u.c.

 

3. Citi noteikumi

3.1 Iesniedzot Kvalitātes garantijas prasību, Klientam ir jāuzrāda pienācīgi aizpildīts automašīnas tehniskās apkopes žurnāls. Ja Klients nespēj vai atsakās nodrošināt automašīnas tehniskās apkopes žurnālu vai šajā žurnālā ir neatbilstoši ievadīti tehniskās apkopes dati, pilnvarotajam Servisam ir tiesības atteikt automašīnas Garantijas remontu.

3.2 Ja automašīnas tehnisko apkopi un/vai remontdarbus atbilstoši garantijas kvalitātes prasībām ir veicis neatkarīgs remontdarbu veicējs (no ALFA ROMEO neatkarīga tirdzniecības organizācija vai serviss, kuram nav ALFA ROMEO partnera statusa), Klientam ir jāsaglabā visi dokumenti, kas apliecina, ka automašīnas tehniskā apkope un remontdarbi ir veikti atbilstoši Ražotāja instrukcijām, un pēc Tirgotāja pieprasījuma tie ir jāuzrāda. Ja Tirgotājs konstatē, ka tehniskā apkope un/vai remontdarbi ir veikti neatbilstoši ALFA ROMEO instrukcijām, šīs automašīnas Garantija tiek anulēta.