Alfa Romeo Logo

Models

Garantijas noteikumi

Kopš šī brīža visām jaunajām Alfa Romeo vieglajām automašīnām ir 5 gadu garantija bez nobraukuma ietobežojuma. Zemāk Jūs atradīsiet detalizētu informāciju par rūpnīcas un papildu drošības garantijas nosacījumiem, ko arī Jums ar prieku ieteiks Alfa Romeo pārdošanas vadītājs Gatis Strautmanis.

TRANSPORTLĪDZEKĻA KVALITĀTES GARANTIJAS SNIEGŠANAS NOSACĪJUMI 

1. Transporlīdzekļa garantijas sniegšanas nosacījumi 1.1. Iegādājoties ALFA ROMEO automašīnu, kopā ar auto Pircējs saņem transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukciju un automašīnas servisa grāmatiņu.
1.2. Pircējam rūpīgi jāiepazīstās ar auto lietošanas instrukciju un tā ir stingri jāievēro, jāveic automašīnas tehnisko apkopi atbilstoši ražotāja notiektiem, grafikiem un prasībām, auto jāizmanto saskaņā ar ražotāja norādījumiem un tā paredzētajam mērķim.
1.3. Automašīnai piedāvā kopējo 24 (divdesmit četru) mēnešu kvalitātes garantiju bez nobraukuma ierobežojuma, izņemot konkrētas automašīnas detaļas, kas minētas šajā pielikumā.
1.4. pārdavējs garantē, ka automašīna, kurai ir garantija, garantijas laikā netiks konstatēti materiālu, detaļu ražošanas vai montāžas defekti, bet ja tādi atklāsies, tie tiks novērsti bez maksas šajā pielikumā paredzētajā kārtībā. Kvalitātes garantija sedz detaļu, kuras ražotājs vai tā pārstāvji atzīst kā nekvalitatīvas, remonta vai nomaiņas, kā arī darbu, kas noteikti jāveic, lai tiktu atjaunots transportlīdzekļa stāvoklis, un nepieciešamo materiālu izmaksas.
Krāsas uzklāšanai ir 36 mēn. ražotāja garantija, bez nobraukuma ierobežojuma.
Virsbūvei ir 96 mēn. garantija, attiecībā uz tā caurrūsēšanu (rūsas bojājumi metāla virsmā un nenoturīga krāsa tiek uzklāta tikai ar 36 mēn. krāsu garantiju), bez nobraukuma ierobežojuma.
Zemāk norādīto detaļu/daļu kvalitātes garantijas termiņš ir ar automašīnas nobraukuma ierobežojumu 10’000 km:
 • Kvēlspudzes;
Zemāk norādīto detaļu/daļu kvalitātes garantijas termiņš ir ar automašīnas nobraukuma ierobežojumu 20’000 km:
 • Priekšējie bremžu kluči;
 • Priekšējie bremžu diski;
Zemāk norādīto detaļu/daļu kvalitātes garantijas termiņš ir ar automašīnas nobraukuma ierobežojumu 40’000 km:
 • Aizdezes sveces (benzīns);
 • Aizmugurējie bremžu kluči, uzlikas;
 • Aizmugurējie bremžu diski un trumuļi;
 • Degvielas (benzīna) smidzinātāji;
 • Sajūgs;
 • Siksnas (garantija sadales mehānisma zobsiksnām ir spēkā saskaņā ar ražotāja noteikto maiņas intervālu, attiecībā uz galveno siksnu, garantija ir spēkā automašīnas garantijas periodā);
Zemāk norādīto detaļu/daļu kvalitātes garantijas termiņš ir ar automašīnas nobraukuma ierobežojumu 50’000 km:
 • Kvēlsveces (dīzeļdegviela);
 • Dīzeļdegvielas smidzinātāji;
Zemāk norādīto detaļu/daļu kvalitātes garantijas termiņš ir ar automašīnas nobraukuma ierobežojumu 60’000 km:
 • Amortizatori;
 • Izplūdes sistēmas daļas;
Zemāk norādīto detaļu/daļu kvalitātes garantijas termiņš ir 12 mēn.
 • Akumulators
Zemāk norādītu detaļu/daļu kvalitātes garantijas termiņš ir 4 mēn.
 • Stikla tīrītāja slotiņas;
 • Priekšējais stikls;
Zemāk norādītajām detaļā/daļām kvalitātes garantija netiek sniegta.
 • Gaisa, salona un degvielas filtri;
 • Šķidrumu papildinšana, trūkums;
 • Riepas.
1.5. Visi termiņi sākas no dienas, kad automašīna nodota Pircējam vai no pirmās Automašīnas reģistrācijas, atkarībā no tā, kas ir noticis pagātnē.
1.6. Automašīnas kvalitātes garantija tiek piemētota tikai tad, ja kvalitātes garantijas laikā auto tehniskā apkope un/vai remonts ir savlaicīgi un pareizi veikti saskaņā ar ALFA ROMEO noteiktu tehniskās apkopes apjomu, darbu veikšanas tehnoloģijām, izmantojot tikai to remonta/tehniskās apkopes aparatūru un programmatūru, detaļas, daļas un ekspluatācijas līdzekļus, kuru izmantošanu ir atbalstījis ražotājs.
1.7. Automašīnas kvalitātes garantiju, tehnisko apkopi un remontu nodrošina visi autorizētie ALFA ROMEO automašīnu servisi, kas minēti pievienotajā tranpsortlīdzekļa dokumentacijā. Latvijas Republikā esošie autorizētie servisi norādīti interneta vietnē www.autobrava.lv.
1.8. Pretenzijas par automašīnas kvalitāti vai tās defektu garantijas periodā Pircējam ir tiesības izvirzīt automašīnas Pārdavējam vai jebkuram citam autorizētam ALFA ROMEO servisam. Katram autorizētam ALFA ROMEO servisam attiecībā uz ražotāju ir pienākums veikt kvalitātes trūkumu novēršanas darbus, neatkarīgi no tā, kurā ALFA ROMEO uzņēmumā automašīna tika pārdota.
1.9. Sniedzot pretenzijas par automašīnas kvalitāti, automašīna un pienācīgi aizpildīta automašīnas servisa grāmatiņa tiek iesniegta jebkurā autorizētā ALFA ROMEO servisā. Ja pretenzija tiek izvirzīta ne automašīnas Pārdevējam, automašīnas Pircējam 7 dienu laikā rakstveidā jāpaziņo Pārdevējam par šādas pretenzijas izvirzīšanu.
1.10. Automašīnas kvalitātes garantija tiek sniegta atbilstoši attiecīgajām ALFA ROMEO koncerna noteiktajām tehniskajām prasībām, nomainot vai remontējot bojātas detaļas. Nekvalitatīvas automašīnas detaļas, nomainot tās pret kvalitatīvām, paliek ALFA ROMEO servisā, kurā veikts garantijas remonts un serviss rīkojas ar tām ražotāja noteiktajā kārtībā.
1.11. Automašīnas garantijas remontu veic ar autorizētā servisa spēkiem un līdzekļiem obligatājā termiņā, kurā jāiesniedz detaļas un jāveic šāds remonts. Pārdevējam vai citam autorizētam servisam, kas veic garantijas remontu, ir tiesības izvēlēties mezgla jeb iekārtas remontu, nevis to mainīt, kad remonts ir iespējams vai to veic ar ražotāja atļauju. Automašīnas garantijas remonta (kvalitātes trūkumu novēršanas) termiņš ir iekļauts kopējā Automašīnas garantijas remonta termiņā.
1.12. Nomainītas detaļas vai daļas kvalitātes garantijas termiņš ir iekļauts kopējā Automašīnas garantijas remonta termiņā, proti, nomainot automašīnas detaļu vai daļu, tās kvalitātes garantijas periods sākas ar dienu, kad saremontētā automašīna nodota pircējam un beidzas kopā ar automašīnas kvalitātes garantijas termiņu.
1.13. Ja pēc Pircēja pieprasījuma, auto ir aprīkots ar papildu, drošības sistēmu, audio aparatūru vai citu elektronisko iekārtu, ražotāja kvalitātes garantija attiecas tikai uz tām automašīnas elektrosistēmā esošajām ierīcēm vai daļām, kuru darbību neietekmē papildu uzstādītās elektrosistēmas instalēšana vai darbība. Papildu uzstādītās elektrosistēmas kvalitātes garantiju un atbildību par automašīnas sistēmu bojājumiem pircējs pieprasa no personām, kas uzstāda šādu papildu sistēmu. Ja papildu aizsardzības sistēmu uzstāda pārdevējs, šis punkts neattiecas, tomēr šajā gadījumā pircējs pretenzijas par tādu papildu uzstādītu iekārtu var izvirzīt tikai pārdevējam.
Tie paši notiekumi attiecas uz jebkuru ražotāja neparedzētu papildu automašīnas konstrukciju nomaiņu vai uz papildu pievienotiem mezgliem un konstrukciju sastāvdaļām.
1.14. Automašīnas nodošanas citai personai gadījumā, kvalitātes garantija paliek spēkā saskaņā ar šiem nosacījumiem, ar nosacījumu, ka jaunais īpašnieks ievēro garantijas noteikumus.  
 1. Atteikums sniegt automašīnas kvalitātes garantiju
  Kvalitātes garantija netiek piemērota, ja:
2.1. Pircējs, konstatējot Automašīnas defektu un/vai bojājumu, nekavējoties, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, nav paziņojis par to un/vai nav pieprasījis vai nav devis iespēju defektu (bojājumu) novēršanai;
2.2. Pircējs nav informējis Pārdevēju par pieteikšanos cita ALFA ROMEO autorizētā servisa pakalpojumiem (1.9.p.) par kvalitātes garantijas izdošanu;
2.3.  bojājumu apjoms palielinājās saskaņā ar pircēja kontrollampiņu trauksmes un simbolu ignorēšanu, kad pēc ekspluatācijas instrukcijas ir jāapstājas un nedrīkst turpināt vadīt vai veikt citas darbības;
2.4. automašīna tika ekspluatēta noraidot automašīnas instrukciju, tostarp, bet ne tikai gadījumos, kad automašīnā tika uzpildīta nepareiza degviela, smērviela, citi palīgmateriāli; automašīna tika izmantota neparedzētajam mērķim; bojājumi radušiem piedaloties sporta sacensībās vai līdzīgos pasākumos, manevrējot, katastrofu dēļ; bojājumi (traumas), kuriem par iemeslu kļuva karadarbības, iekšējais nemiers, zemestrīces vai citas dabas katastrofas, ceļu negadījumi, trešo personu darbības u.tml.
2.5. automašīna pirms tā tika nepareizi remontēta un/vai tās tehniskā apkope nepareizi veikta uzņēmumā, kas netiek iekļauta ALFA ROMEO pārdošanas organizācijā. Tehniskā apkalpošana jāveic +/- maksimāli 1000 km intervālā saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā noteikto nobraukumu, ja tas ir pretrunā, automašīna var zaudēt garantiju;
2.6. automašīna tika aprīkota ar detaļām, kuru izmantošanu nav atbalstījis ALFA ROMEO/importētājs, vai automašīna tika aprīkota ALFA ROMEO importētajam nepieļaujamu darbību rezultātā (tūninga pasākumi). Garantija netiek piemērota automašīnas bojājumiem un veiktspējai, kā arī uzticamības problēmu gadījumā, ko izraisa neoriģinālu daļu izmantošana;
2.7. automašīna tika izmantota ārpus noteiktās (lietošanas teritorijas),  lietošanas nosacījumi nosaka valstis un reģionus, kuros paredzēts ekspluatēt transportlīdzekli. 2.8. automašīnas odometrs tika nomainīts vai arī mainīti nobraukuma skaitītāja rādījumi un nav iespējas noteikt faktisko nobraukumu.
Kvalitātes garantija nesedz:
2.9. ikdienas tehnisko apkopi, periodiskos pārbaudījumus un regulēšanu (riteņu balansēšana, piekares ģeometrija, kļūdu pārbaude, kad nav noteikti traucējumi un mainīta bojāta daļa, u.tml.);
2.10. atkarībā no automašīnas izmantošanas režīma, nobraukuma, ģeogrāfiskās atrašanās vietas un klimata, kura apstākļos automašīna tiek ekspluatēta, nolietojuma detaļu maiņas, ko veic nevis tāpēc, ka ir bojājums vai defekts, bet dabiskā nolietojuma dēļ;
2.11. papildu vai citus zaudējumus, ko rada automašīnas darbības traucējumi, piemēram, izjusta neērtība, transporta izmaksas, telefona zvani un naktsmītne, personiskie vai ar uzņēmējdarbību saistītie zaudējumi, darba samaksas vai ienākumu zaudējumi u.c.  
 1. Citi nosacījumi

3.1. Izvirzot pretenziju par kvalitātes garantijas nodrošināšanu, pircējam ir pienākums iesniegt pienācīgi aizpildītu auto servisa grāmatiņu. Ja pircējs neiesniedz vai atsakās iesniegt auto servisa grāmatiņu, kā arī iesniedzot servisa grāmatiņu ar nepareiziem tehnisko apkopi apliecinošiem ierakstiem, autorizētam servisam ir tiesības atteikties piemērot automašīnas kvalitātes garantiju.
3.2. Ja automašīnas tehnisko apkopi un/vai remontu līdz kvalitātes pretenzijas pieteikumam ir veicis neatkarīgais remontētājs (kas nav iekļauts ALFA ROMEO pārdošanas organizācijā vai kam nav ALFA ROMEO servisa partnera statuss), pircējam ir jāsaglabā visus dokumentus, kas pierāda, ka automašīna tika apkopta un remontēta atbilstoši ražotāja instrukcijai un, pēc pārdevēja pieprasījuma, tos iesniegt. Ja pārdevējs konstatē, ka tehniskā apkope un/vai remonts veikts neievērojot ALFA ROMEO norādījumus, kvalitātes garantija šim transportlīdzeklim zaudē spēku.  

PAPILDU APDROŠINĀŠANAS GARANTIJAS SNIEGŠANAS NOSACĪJUMI

 

1. Automobiļa garantijas sniegšanas nosacījumi

1.1. Pircējam iegādājoties ALFA ROMEO automobili, kopā ar automobili pircējs saņem automobiļa ekspluatācijas instrukciju un automobiļa servisa grāmatiņu.
1.2. Pircējam ir pienākums iepazīties ar automobiļa ekspluatācijas instrukciju un to stingri jāievērot. Tiek piemēroti vairāki vispārīgi saprotami nosacījumi: saskaņā ar jūsu pagarinātās garantijas līguma nosacījumiem jūsu transportlīdzekļa tehniskās apkopes vai remonta darbi jāveic pilnvarotā ALFA ROMEO remontuzņēmumā, automobilim nenobraucot ne vairāk kā 1500 km vai, ja būs pagājušas ne vairāk nekā 30 kalendārās dienas no plānotā apkopes intervāla. Jūsu Tehniskās apkopes darbu vēstures žurnālā ir jābūt visiem zīmogiem un tam jābūt regulāri aizpildītam. Par jebkādiem defektiem jāpaziņo ALFA ROMEO pilnvarotajam remontuzņēmumam 7 kalendāro dienu laikā no defekta konstatēšanas datuma. Neievērojot šos noteikumus, Pagarinātās garantijas apdrošināšana pārstāj būt derīga.
1.3. Pēc jebkādiem remonta vai tehniskās apkopes darbiem pilnvarotam ALFA ROMEO remontuzņēmumam ir pienākums jūsu Tehniskās apkopes darbu grāmatiņā iespiest zīmogu un uzlikt parakstu, kā arī pārbaudīt jūsu tehniskās apkopes darbu vēsturi – tai skaitā, vai regulārās tehniskās apkopes darbi tika veikti saskaņā ar ražotāja specifikācijām. Remontuzņēmumam ir pienākums jūsu tehniskās apkopes darbu grāmatiņā uzspiest zīmogu un uzlikt parakstu, kā arī ierakstīt datumu, kad tika veikti tehniskās apkopes darbi, un norādīt automobiļa nobraukumu.
1.4. Pārbaudiet, ka jūsu tehniskās apkopes darbu grāmatiņā tiek uzspiests pilnvarotā ALFA ROMEO remontuzņēmuma zīmogs un ierakstīts tehniskās apkopes darbinieks un darbu veikšanas datums. Lai varētu pierādīt, ka jūs regulāri īstenojāt sava transportlīdzekļa tehniskās apkopes darbu programmu.
1.5. Lai tehniskās apkopes vai remonta darbi jūsu automobilim tiktu veikti ātri un uzticami, nodrošiniet, lai jūsu pilnvarotais ALFA ROMEO remontuzņēmums var izmantot jūsu tehniskās apkopes darbu grāmatiņu un visus remontuzņēmuma izdotos rēķinus un citus nepieciešamos dokumentus. Apdrošināšanas periods sākas nākamajā dienā pēc tam, kad beidzas ražotāja garantija, un beidzas tajā dienā, kas norādīta pagarinātās garantijas sertifikātā, ko izdod pārdevējs.  
 1. Garantija attiecas uz:
Automobiļa apdrošināšanas papildu garantija darbojas paredzētajā laika periodā bez nobraukuma ierobežojuma!
Pēkšņiem un neparedzētiem bojājumiem, kas rodas saistībā ar apdrošināto detaļu vai jebkādu neatgriezenisku mehānisku vai elektronisku bojājumu (kas nerodas saistībā ar dabisku nolietošanos vai bojājumu, kas neļauj detaļai pildīt savas funkcijas), kas pieprasa ātru remontu vai detaļas nomaiņu, kamēr tiek atjaunota normāla darbība.
 • visiem elektriskiem un mehāniskiem rūpnīcā samontētiem komponentiem un darba spēka patēriņu, kas ir saistīts ar mehānisku un elektrisku bojājumu, ar nosacījumu, ka jūs ievērojat šajā garantijas dokumentā norādītos noteikumus un nosacījumus.
 • Ja garantijas komponenta bojājuma dēļ tiek sabojāta jebkāda saistītā detaļa, tā arī tiek remontēta kā garantijas remonts.
 • Ja veicot remontdarbus jādemontē dzinējs, pārnesumkārba vai diferenciālis, garantija ir spēkā visām izmaksām, kas ir saistītas ar sadales vārpstas blīvslēga, kloķvārpstas priekšējā eļļas blīvslēga, piedziņas vārpstas eļļas blīvslēga, pārnesumkārbas aizmugurējā blīvslēga un diferenciāļa zobrata eļļas blīvslēga un citu blīvju un blīvslēgu nomaiņu.
 • Ja veicot remontdarbus jānomaina vai jāpapildina eļļa, antifrīzs vai citi šķidrumi, vai arī jānomaina eļļas filtrs, šo darbu izmaksas attiecināmas garantijas izmaksām.
2.1. Pagarinātā garantija attiecas uz:
 • dzinēju un tā detaļām (neattiecas, ja dzinējs tika pārkarsēts, pietrūka eļļas vai dzesēšanas šķidruma, netika ievērots galvenās siksnas ražotāja norādītais maiņas intervāls)
 • visām piekares detaļām (amortizatoriem, atsperēm, stabilizatoru buksēm, stabilizatoriem, amortizatoru balstiem, svirām, šarnīriem, sailenblokiem u.c.) (neattiecas uz dabisku nolietošanos)
 • stūres sistēmas detaļām (stūres statni, uzgaļiem, buksēm, stūres pastiprinātāju)
 • ABS sistēmu
 • dzinēja dzesēšanas sistēmas detaļām (radiatoru, ventilatoru, gaisa dzesētāju)
 • pārnesumkārbas detaļām (spararatu, automātiskās pārnesumkārbas daļām, sinhronizatoriem, zobratiem u. tml.)
 • kondicionēšanas sistēmas daļām
 • Turbīnu, gaisa vārstu, gaisa plūsmas mērītāju, EGR vārstu
 • degvielas padeves sistēmas daļām (augstspiediena degvielas sūkni, degvielas sprauslām u. c.)
 • diferenciāli
 • kardānvārstpu
 • pusass detaļām
 • riteņu gultņiem
 • bremžu sistēmas detaļām (izņemot bremžu klučus, diskus, trumuļus)
 • automobiļa mobilitāti nodrošinošiem elektriskajiem mezgliem (starterim, ģeneratoram)
 • Un citām mobilitāti nodrošinošām detaļām, kas nav minētas starp izņēmumiem tālāk tekstā.
  Svarīgi!
Sabojājoties jebkuram šasijas komponentam vai komponentiem, kas šasijā ir uzstādāmi pa pāriem, papildu garantija attiecas uz abiem komponentiem, kas sabojājās. Papildu garantija neattiecas uz trīs vai vairāk tā paša veida komponentiem, kas sabojājās. Šis papildu garantijas nosacījums tiek ierobežots ar 80 000 (astoņdesmit tūkstošiem) km automobiļa nobraukumu.
Sabojājoties jebkādam šasijas komponentam vai komponentiem, kas šasijā uzstādāmi pa pāriem, ja automobiļa nobraukums ir lielāks par 80 000 (astoņdesmit tūkstošiem) km, papildu garantija attiecas tikai uz viena šasijas komponenta, kas sabojājās, detaļas cenu, kā arī uz abu komponentu remontdarbu cenu.
Sabojājoties jebkādam šasijas komponentam vai komponentiem, kas šasijā tiek uzstādīti pa pāriem, ja automobiļa nobrauks ir lielāks par 150 000 (simts piecdesmit tūkstošiem) km, bojājums ir uzskatāms par dabisku nolietošanos un uz to papildu garantija neattiecas.  
 1. Pagarinātā ALFA ROMEO garantija neattiecas (izņēmumi)
3.1. Pagarinātā garantija neattiecas uz:
 • dzinēja iesprūdušo un apdegušo vārstu un ligzdu trīšanu no apdeguma, atkārtotu regulēšanu, apdeguma likvidēšanu, ārējās eļļas noplūdi, eļļas, dzesēšanas šķidruma piedevām, filtriem, aptverēm un montāžas kronšteiniem, šļūteni un šļūtenes skavām, dzinēja regulēšanu
 • priekšējiem bremžu klučiem, kluču uzlikām;
 • priekšējiem bremžu diskiem un trumuļiem;
 • aizdedzes svecēm (Benzīns);
 • gofrētām, aizsardzības gumijām, kas aizsargā piekares detaļas
 • virsbūvi (derīga tikai ražotāja garantija)
 • krāsas pārklājumu (derīga tikai ražotāja garantija)
 • jebkāda rakstura apdares materiāliem (iekšējiem, ārējiem, sēdekļiem)
 • riteņu ģeometriju, balansēšanu
 • aizmugurējiem bremžu klučiem, kluču uzlikām;
 • aizmugurējiem bremžu diskiem un trumuļiem;
 • sajūgu;
 • cieto daļiņu filtru
 • siksnām (garantija attiecas uz sadales mehānisma zobsiksnām);
 • izplūdes sistēmas daļām
 • visiem automobiļa stikliem
 • akumulatoru
 • drošinātājiem
 • automobiļa aizsardzības sistēmām
 • centrālo attālinātās aizslēgšanas vadības mezglu
 • automobilī uzstādītām izklaižu un sakaru sistēmām
 • automobilī uzstādīto navigācijas sistēmu
 • vadiem, kabeļu pinumiem, kabeļiem, kabeļu ieejām
 • tīrītāju slotiņām
 • gaisa, salona un degvielas filtriem;
 • šķidrumu uzpildīšanu, trūkumu;
 • riepām.
 • kvēlspuldzēm;
 • gāzu lokizlādes lampām "Xenons"
 • virsbūves daļām, bojājumiem, plaisām, krāsu pārklājumu
 • šļūtenēm un caurulēm (gaisa, šķidrumu)
 • gaisa spilveniem un to blokiem, drošības siksnām.
 
3.2. Regulāri tehniskās apkopes darbi Lai apdrošinātājs varētu jums kompensēt izmaksas, jūsu transportlīdzekļu tehniskās apkopes darbiem jābūt veiktiem tādos intervālos, kas ir norādīti ražotāja rekomendācijās, un šie darbi jāveic pilnvarotam ALFA ROMEO tīkla remontuzņēmumam saskaņā ar apdrošināšanas nosacījumiem.
3.3. Tehniskās apkopes darbu vēsture Regulāri kapitālā remonta un tehniskās apkopes darba intervāliem jābūt norādītiem transportlīdzekļa Tehnikās apkopes darbu grāmatiņā. Atcerieties, ka jūsu transportlīdzeklim tehniskās apkopes vai remontdarbi jāveic pilnvarotam remontuzņēmumam ar maksimāli viena mēneša laika nobīdi vai nobraucot maksimāli 1500 km no plānotā apkopes intervāla. Jūsu Tehniskās apkopes darbu vēstures žurnālā jābūt visiem zīmogiem un tam jābūt regulāri aizpildītam. Tāpat ieteicams saglabāt visus tehniskās apkopes darbu rēķinus, jo tie var būt nepieciešami, lai pierādītu, ka jūsu transportlīdzeklim tehniskās apkopes vai remonta darbi tika veikti saskaņā ar ražotāja grafikiem.
3.4. Kvalitātes garantijas remonti Automobiļa kvalitātes garantija tiek nodrošināta atbilstoši noteiktām ALFA ROMEO koncerna noteiktajām tehniskajām prasībām, nomainot vai remontējot bojātās detaļas. Nekvalitatīvās automobiļa detaļas, aizstājot ar jaunām, paliek ALFA ROMEO pilnvarotajam servisam, kurš veica garantijas remontu, un serviss ar tām rīkojas saskaņā ar ražotāja noteikto kārtību. Garantijas automobiļa remonts veicams ar pilnvarotā servisa spēkiem un par tā līdzekļiem termiņā, kas nepieciešams detaļu piegādei un šāda remonta veikšanai. Pārdevējam vai citam garantijas remontu veicošajam pilnvarotajam servisam ir tiesības izvēlēties mezgla vai agregāta remontu tā nomaiņas vietā, ja remonts ir iespējams un ražotājs atļauj. Automobiļa garantijas remonta (kvalitātes trūkumu novēršanas) termiņš ir ieskaitāms kopējā automobiļa kvalitātes garantijas termiņā. Nomainītās detaļas vai daļas kvalitātes garantijas termiņš tiek ieskaitīts kopējā Automobiļa kvalitātes garantijas termiņā, t. i., mainot automobiļa detaļu vai daļu, ja kvalitātes garantijas termiņš sākas saremontētā automobiļa nodošanas pircējam dienā un beidzas kopā ar kopēju automobiļa kvalitātes garantijas termiņu.  
 1. Kvalitātes garantija nav spēkā, ja:
 4.1. Pircējs, noskaidrojoties Automobiļa defektam un/vai bojājumam, vēlāk kā 5 darba dienu laikā, nepaziņo par to un/vai nenodrošināja iespējas defekta (bojājuma) novēršanai;
4.2. bojājuma apjoms pieauga, pircējam ignorējot bojājumu signalizējošās kontroles lampiņas un simbolus, ja ekspluatācijas instrukcija pieprasa apstāties vai neturpināt braukšanu, vai izpildīt citas darbības;
4.3. automobilis tika ekspluatēts neievērojot automobiļa instrukcijas, ieskaitot, bet neaprobežojoties, gadījumus, ja automobilim tika izmantota neatbilstoša degviela, eļļa, citi ekspluatācijas materiāli; automobilis tika izmantots pretēji paredzētajam mērķim; bojājumi radās saistībā ar dalību sporta sacensībās, manevros, katastrofu vai līdzīgu notikumu dēļ; bojājumi (savainojumi), kuru cēlonis bija kara darbība, iekšējie nemieri, zemestrīces vai citi dabas stihiskie notikumi, satiksmes notikumi, trešo personu darbības u.tml.
4.4. automobilis pirms tam tika neatbilstoši remontēts un/vai tā tehniskā apkope tika nekvalitatīvi veikta uzņēmumā, kas nepieder ALFA ROMEO tirdzniecības organizācijai. Tehniskai apkopei jābūt veiktai +/- maksimāli 1500 km intervālā saskaņā ar norādīto kilometrāžu lietotāja instrukcijā, to neievērojot automobilis var zaudēt garantiju;
4.5. automobilī tika uzstādītas detaļas, kuru izmantošanai nepiekrita ALFA ROMEO/importētājs, vai automobilis tika mainīts ALFA ROMEO/importētājam nepieņemamā veidā (tūninga līdzeklis). Garantija neattiecas uz automobiļa bojājumiem, darbības un uzticamības traucējumiem, kas rodas saistībā ar neoriģinālo detaļu izmantošanu;
4.6. automobilis neatbilst valstij (lietošanas vietai) raksturīgiem apstākļiem un tajā tika regulāri lietots;
4.7. automobiļa nobraukuma skaitītājs tika grozīts vai grozīti skaitītāja rādījumi un nav iespējams noteikt patieso nobraukumu.  

5. Netiešie zaudējumi netiek kompensēti šādos gadījumos:

5.1. Pircēja transportlīdzekļa lietošanas zaudējumi vai jebkādi citi netiešie zaudējumi, ieskaitot, bet neaprobežojoties, izmaksas, kas ir saistītas ar līdzīga transportlīdzekļa nomu, vai sodu, kuru Klients samaksā tāpēc, ka tas neievēroja jebkādas līgumsaistības, kas izriet no līguma ar trešajām pusēm.  

 5.2. Jebkāds bojājums, ko izraisīja:

(a) jebkāda instrumenta vai procesa izmantošanas tehniskās apkopes darbu, inspekcijas, modifikācijas vai kapitālā remonta laikā; (b) nelaimes gadījums; (c) ugunsgrēks, zibens, sprādziens, ugunsgrēka dzēšana vai vēlāka ēku nojaukšana, gaisa kuģis vai citas gaisā lidojošas ierīces vai no tām nomestas lietas, zādzība vai zādzības mēģinājums, ēku nogruvums, plūdi vai aplūšana, ūdens izliešanās no ūdens ierīcēm, zemestrīce, zemes iegrimšana, zemes noslīdēšana, lavīna, vētra, ciklons, vulkāna izvirdums vai līdzīgas dabas katastrofas.
5.3. Pakalpojumi ceļā Izmaksas, kas ir saistītas ar transportlīdzekļa nogādāšanu līdz tuvākajam pilnvarotajam pārstāvim.
5.4. Ražotāja specifikācija Jebkādi zaudējumi vai kaitējums, kas rodas ražotāja specifikācijas izmaiņu vai modificēšanas dēļ.

 5.5. Tīšas darbības

Jebkāds bojājums, kas radies saistībā ar to, ka: (a) Klients tīši neveica kādu darbību vai bija apzināti nolaidīgs; (b) Klients jebkurā brīdī nepievērsa uzmanību brīdinošiem gaismas signāliem un ierīču rādījumiem, dīvainiem transportlīdzekļa radītajiem trokšņiem. Jebkādas saistības netiek uzņemtas saistībā ar transportlīdzekļa izmantošanu, kas ir saistīta ar jebkāda veida kaitējumu, nolaidību vai ļaunprātību.

5.6. Tehniskā apkope

Jebkāds Pircēja bojājums transportlīdzeklī, kuram netika veikti tehniskās apkopes darbi, ievērojot ražotāja rekomendējamos standartus.

5.7 Lietošana komerciālos nolūkos

Jebkāds nekomerciāls transportlīdzeklis, kas tiek lietots komerciālos nolūkos. Transportlīdzekļi, kas tiek izmantoti nomai vai atlīdzībai (piemēram, taksometra automobiļi, pašbraucošie nomājamie vai individuālām vajadzībām pielāgotie vai modificētie transportlīdzekļi). 5.8. Jau eksistējoši bojājumi Zaudējumi vai izdevumi, kas rodas saistībā ar to, ka tika laboti jau eksistējošie bojājumi, par kuriem varēja būt zināms pirms Pagarinātās garantijas sākuma. 5.9. Garantija neattiecas uz  jebkādiem zaudējumiem, ko izraisīja:  - nolaidība; - korozija; - jebkāds svešķermenis, kas iekļuvis detaļā vai uz tās; - nepietiekami tehniskās apkopes darbi; - slikti veikti tehniskās apkopes darbi; - izmantota nepareiza veida degviela vai eļļa, nepapildināts antifrīzs vai eļļa; - pārkaršana, kas radās apdrošinātās puses vainas dēļ vai neapdrošinātās puses vainas dēļ; - sasalšana, visa veida bojājumi notikuši sala dēļ; - ļaunprātība; - applūšana vai ūdens iekļūšana iekšpusē; - regulēšanas, daļu tīrīšanas vai virsmu slīpēšanas izmaksas (piemēram, virsmu tīrīšana, pulēšana un diagnostika); - daļu, uz kurām neattiecas šī garantija, sabojāšana vai saistībā ar to radošies netiešie zaudējumi; vai to daļu, uz kurām attiecas mūsu garantija, sabojāšana, ko rada detaļas, uz kurām attiecas šī apdrošināšanas polise. (Netiešie zaudējumi ir vērtējami tikai tādā gadījumā, ja garantija attiecas uz tām detaļām, kuru dēl rodas šie zaudējumi). Detaļas, kuras tika uzstādītas nepareizi.       Šī garantija neattiecas uz jebkādiem zaudējumiem, kas radīti ugunsgrēka vai satiksmes negadījuma rezultātā, neatkarīgi no tā, vai apdrošinātajai pusei bija jebkāda satiksmes apdrošināšanas vai nejauša zaudējuma apdrošināšanas polise. Tā neattiecas uz citu cilvēku vai fizisku personu savienojumiem.       Šī garantija attiecas tikai uz tiem transportlīdzekļiem, kas ir norādīti garantijas sertifikātā.    KĀ IESNIEGT PRETENZIJU  
 1. Ja jūsu transportlīdzeklis ir bojāts Baltijas valstu teritorijā:
 
 1. Nogādājiet savu transportlīdzekli pilnvarotam remontuzņēmumam septiņu kalendāro dienu laikā pēc tam, kad tiek konstatēts attiecīgais bojājums.
 2. Lūdziet, lai remontuzņēmums paziņo jums par defekta cēloni. Ja rodas jautājums par garantijas derīgumu, jums var tikt lūgts apmaksāt izdevumus, taču šie izdevumi tiks kompensēti tad, kad jūsu pretenzija tiks apstiprināta .
 3. Ja attiecībā uz pretenziju ir spēkā šie noteikumi un nosacījumi, pilnvarotais remontuzņēmums veiks visus darbus bez maksas.
 
 1. Ja jūsu transportlīdzeklis ir bojāts ārvalstīs (ne Baltijas valstu teritorijā):
 
 1. Nogādājiet transportlīdzekli pilnvarotam remontuzņēmumam.
 2. Lūdziet, lai remontuzņēmums paziņo jums par defekta cēloni un iespējamo remonta cenu.
 3. Ieteicams sazināties ar savu pilnvaroto pārstāvi, no kura jūs iegādājāties šo Apdrošināšanu, un konsultējieties, kas jums būs jādara tālāk.
 4. Jums būs jāapmaksā faktūrrēķins.
 5. Kad atgriezīsieties Baltijas valstu teritorijā, nododiet šo faktūrrēķinu, kā arī Pagarinātās garantijas sertifikātu un jūsu tehniskās apkopes darbu grāmatiņu savam pilnvarotajam pārstāvim.
 6. Pilnvarotais remontuzņēmums ievadīs pretenziju Administratora interneta sistēmā apstiprināšanai.
 7. Apdrošinātājs atrisinās pretenziju norēķinus ar Administratora starpniecību. Ja pretenzija ir atzīta pilnībā, Administrators atmaksās naudu, veicot pārskaitījumu uz jūsu norēķinu kontu. Pretenzija ietver tikai oriģinālo detaļu izmaksas un ALFA ROMEO ražotāja apstiprinātos ekspluatācijas materiālus, kā arī darba spēka izmaksas līdz 42 EUR stundā, bet ja stundas izmaksu summa tiek pārsniegta, jāsazinās ar pilnvaroto pārstāvi, no kura jūs nopirkāt šo Apdrošināšanu, un jāsaņem apstiprinājums vai visa remonta summa tiks apmaksāta.