Alfa Romeo Logo

Models

Privātuma politika

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šī "Autobrava" privātuma politika (turpmāk - Politika) reglamentē galvenos jūsu personas datu apstrādes, izmantojot interneta vietni www.alfaromeo.lv (turpmāk - Vietne), principus un noteikumus.
1.2. Šī Politika:

1.2.1. tiek piemērota gadījumos, kad jūs apmeklējat Vietni un izmantojat iespēju iegādāties Vietnē piedāvātos produktus un / vai pakalpojumus;
1.2.2. paredzēta, lai pasargātu jūsu personas datus no neleģitīmas izmantošanas;
1.2.3. nosaka jūsu personas datu pārziņu saistības;
1.2.4. paskaidro, kā un kādiem mērķiem Vietnē tiek vākti, izmantoti un glabāti (apstrādāti) jūsu personas dati;
1.2.5. informē par jūsu kā personas datu subjekta tiesībām un to īstenošanas veidiem.
1.3. Šajā Politikā lietotie jēdzieni:
1.3.1. Personas dati - jebkāda informācija par fizisku personu, kuras identitāte noteikta (zināma) vai kuras identitāti var tieši vai netieši noteikti (datu subjekts), izmantojot attiecīgus identifikatorus, piemēram, vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, interneta identifikatoru (IP adrese) un citus datus vai pazīmes.
1.3.2. Datu subjekts (jūs) - fiziska persona, kuras personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz šajā Politikā norādītajiem pamatiem un mērķiem.
1.3.3. Datu pārziņi (mēs vai katrs atsevišķi – Datu pārzinis) – SIA “Autobrava” (reģistrācijas numurs 40103325594, juridiskā  adrese Biķernieku iela 145, Rīga, LV-1021), kas jūsu personas datus kopīgi apstrādā, balstoies uz noteiktajiem mērķiem un līdzekļiem.
1.4. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs ievērojam Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma, Latvijas Republikas elektronisko sakaru likuma, citu likumu un tiesību aktu, kuri reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, ievērošanu un pienācīgu īstenošanu, ieskaitot 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

II. GALVENIE PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

2.1. Informācija, kuru vācam par jums, ir atkarīga no tā, kādu informāciju par sevi jūs mums sniedzat, kad reģistrējaties Vietnē piedāvāto produktu un / vai pakalpojumu iegādei, piekrītat sīkfailu izmantošanai un / vai abonējat jaunumu biļetenus.
2.2. Lietojot Vietni, jums nav jāsniedz mums nekādi Personas dati, tomēr ir iespējams, ka tādā gadījumā mēs nevarēsim Jums sniegt iespēju iegādāties Vietnē piedāvātos pakalpojumus un / vai produktus.
2.3. Datus, kas iesniegti laikā, kad izmantojat Vietni, kopīgi vāc un turpina apstrādāt šīs Politikas 1.3.3. punktā norādītie Datu pārziņi.
2.4. Mēs vācam Personas datus, kurus jūs sniedzat, kad izmantojat Vietni un reģistrējaties, lai iegādātos mūsu piegādātos produktus un (vai) pakalpojumus, t. i.:
2.4.1. Pamatinformāciju - vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru;
2.4.2. Datus, kas saistīti ar reģistrāciju Vietnē piedāvāto pakalpojumu un / vai produktu iegādei - tiek pasūtīts pakalpojums / produkts, automašīnas modelis, automašīnas valsts numurs, informācija par piekrišanu un nepiekrišanu Personas datu vākšanai tiešā mārketinga nolūkiem (kad reģistrējaties mūsu jaunumu biļetena pasūtīšanai), kā arī saistītus ierakstus;
2.4.3. Citus datus par Vietnes izmantošanu - datus, kas savākti, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, saistītas ar sērfošanu internetā un tml.
2.5. Mēs vācam un apstrādājam Personas datus tikai, balstoties uz šīs Politikas 1.4. punktā norādītajos tiesību aktos noteiktajiem pamatiem un mērķiem, tā, kā norādīts tālāk:
2.5.1. Jūsu reģistrācijas Vietnē piedāvājamo pakalpojumu un / vai produktu iegādes (pasūtījuma) izpildei;
2.5.2. Ar jūsu piekrišanu, ja Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem;
2.6. Visos iepriekš minētajos gadījumos mēs apstrādājam jūsu Personas datus tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams attiecīgo skaidri noteikto un leģitīmo mērķu sasniegšanai, ievērojot Datu subjekta privātuma aizsardzību.
2.7. Mēs nodrošinām, lai Personas dati tiktu apstrādāti mērķtiecīgi, apzinīgi un leģitīmi, lai tie tiktu apstrādāti tikai tādiem nolūkiem, kuri atbilst mērķiem, kas noteikti pirms Personas datu vākšanas, lai Personas dati tiktu apstrādāti, stingri ievērojot tiesību aktos noteiktās nepārprotamās un caurspīdīgās datu apstrādes prasības.
2.8. Jūsu reģistrācijas Vietnē laikā sniegtos, šīs Politikas 2.4.1. un 2.4.2. punktā norādītos datus (izņemot Jūsu piekrišanu par Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem) glabāsim ne ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, ja personas datus jūs sniedzat, reģistrējoties izmēģinājuma braucienam, un ne ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem, ja Personas datus jūs sniedzat, reģistrējoties servisa pakalpojumiem, skaitot no brīža, kad jūs iesniedzat savus datus mūsu Vietnē.
2.9. Šīs Politikas 2.4.3. punktā norādītos datus glabāsim ne ilgāk par šā dokumenta 4.1. punktā minētajā Sīkfailu politikā norādīto termiņu.
2.10. Tāpat informējam, ka telefonsarunu ieraksti ar Mūsu klientu apkalpošanas centra darbiniekiem tiek veikti, lai nodrošinātu Jums sniedzamo pakalpojumu kvalitāti un Datu subjektu informēšanu. Pirms telefonsarunas ieraksta veikšanas Datu subjektu jāinformē par sarunas ierakstu un mērķi. Telefonu sarunu ieraksti tiek uzglabāti 6 mēnešus un to noklausīšanās var tikt veikta, ja ir vai bijušas aizdomas par šo Politiku, Mūsu un Mūsu klientu izveidoto produktu pārdošanas un/vai ir (ar) pakalpojumu līgumu sniegšanas noteikumiem vai Mūsu iekšējo noteikumu pārkāpumiem, Mūsu pakalpojumu kvalitātes, negadījumu vai konfliktu (incidentu) ar Mūsu klientiem ar darbiniekiem gadījumos, materiālo vērtību pazušanas, sabojāšanas vai iznīcināšanas gadījumos.
2.11. Jūsu Personas dati tiek apstrādāti atbildīgi un droši. Datu pārziņi, gan nosakot Personas datu apstrādes līdzekļus, gan pašas datu apstrādes laikā īsteno pienācīgus tiesību aktos noteiktus datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas paredzēti apstrādājamo datu aizsardzībai no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, sabojāšanas, sagrozīšanas, pazaudēšanas, atklāšanas, kā arī no jebkādas nelikumīgas apstrādes. Attiecīgie līdzekļi tiek noteikti, ievērojot bīstamību, kas rodas Personas datu aizsardzības dēļ.
2.12. Uzsveram, ka tad, ja laikā, kuru rezervējat brīdī, kad reģistrējaties Vietnē, ierodaties Datu pārziņu produktu un / vai pakalpojumu pārdošanas vietā un noslēdzat produktu un / vai pakalpojumu pirkšanas un pārdošanas līgumus, jūsu Personas dati tiks apstrādāti, vadoties pēc noslēgto līgumu normām.

III. TIEŠĀ MĀRKETINGA (JAUNUMU BIĻETENA) NOSACĪJUMI

3.1. Ja esat piekritis pierakstīties uz mūsu jaunumu vēstuli e-pastā, izmantosim Jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru vispārīgas un/vai personalizētas (automatizētu lēmumu (profilēšanas)) informācijas saņemšanai par precēm, pakalpojumiem, atlaidēm, piedāvājumiem, konkursiem, pasākumiem, jaunumiem, aptaujām, kā arī citu informāciju, nosūtot uz e-pastu, pastu, tālruni, izmantojot SMS īsziņas un šajos nolūkos sazināsimies ar Jums. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai nosūtot jaunumu vēstuli.
3.2. Par kopīgiem mārketinga priekšlikumiem, Jums tiks nosūtīta vispārīga informācija, kurā Datu pārzinis dalīsies ar visiem saviem klientiem.
3.3. Par personalizētiem mārketinga priekšlikumiem, ar automatizētas datu apstrādes (profilēšanas) palīdzību Jūs tiksiet piešķirti atbilstošai Datu pārziņa klientu kategorijai, pamatojoties uz Jūsu interesēm (Datu pārziņu salonos, uz e-pastu, tālruni, pārlūkojot Pārziņu veidotās tīmekļa vietnēs un citos veidos), konkrētiem Datu pārziņu pakalpojumiem un/vai precēm un to pirkumu vēsturi, atbilstoši datiem par piedalīšanos Datu pārziņu aptaujās, konkursos un pasākumos, kā arī citā līdzīgām pazīmēm. Šādos gadījumos vispārīga informācija tiks nosūtīta tikai atbilstošas kategorijas Datu pārziņu klientiem.
3.4. Ar Jums Datu pārziņi var sazināties arī bez šīs Politikas 3.1.punktā minētas piekrišanas, ja tiek piedāvātas Datu pārziņu preces vai pakalpojumi (un tamlīdzīgas preces/pakalpojumi) vai arī lūdz izteikt viedokli par precēm/pakalpojumiem. Pēdējā gadījumā Datu pārziņi Jums izveido viegli realizējamo iespēju nepiekrist atbilstošu ziņojumu saņemšanai
3.5. Mūsu jaunumu vēstules nosūtīšanu veic Datu pārziņi. Jūsu e-pasta adresi varam nodot trešajām personām, kas sniedz specializētus pakalpojumus, ar nolūku nosūtīt Jums jaunumu vēstuli.
3.6. Datu (e-pasta adrese un tālruņa numurs) apstrādes termiņš saskaņā ar šīs Politikas 3.1. un/vai 3.4. punktiem: 3 gadi, bet ne ilgāk kā līdz Jūsu piekrišanas termiņa beigām.
3.7. Jūs varat atteikties saņemt jaunumu vēstuli, pamatojoties uz šīs Politikas 3.1. un/vai 3.4. punktiem, par atteikumu paziņojot pa e-pastu: info@autobrava.lv vai arī izklikšķinot uz zemāk esošas saites.

IV. SĪKFAILI

4.1. Dati, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, kas saistītas ar sērfošanu internetā u. tml., tiek vākti, balstoties Sīkfailu politika.
4.2. Jūs varat kontrolēt sīkfailu izmantošanu, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus vai citos veidos.

V. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

5.1. Informējam, ka jums kā Datu subjektam ir šādas tiesības:

5.1.1. zināt (būt informētam) par savu Personas datu apstrādi;
5.1.2. saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem kādi Personas dati ir savākti, kādam mērķim tie tiek apstrādāti, kādiem datu saņēmējiem tiek un tika iesniegti;
5.1.3. prasīt izlabot savus apstrādājamos Personas datus, ja dati ir neprecīzi un / vai nepilnīgi;
5.1.4. prasīt iznīcināt savus Personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādi, ja tiek apstrādāts pārlieku daudz Personas datu, ja Datu subjekts atsauc piekrišanu / tam ir cits pietiekams pamats;
5.1.5. sistematizētā, ierasti lietojamā un ar datoru nolasāmā formātā saņemt ar sevi saistītos Personas datus, kurus iesniedzāt Sabiedrībai, un pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim vai prasīt, lai mēs tieši pārsūtītu šādus Personas datus citam datu pārzinim, kad tas ir tehniski iespējams (tiesības uz datu pārnesamību).
5.2. Par 5.1. p. norādītajām tiesībām varat vērsties pie jebkura no Datu pārziņiem. Jūsu tiesību īstenošanai ir pilnvarots Datu pārzinis SIA "Autobrava". SIA "Autobrava", piesaistot nozīmēto datu aizsardzības speciālistu, sniegs Jums nepieciešamo informāciju, kā arī tiesību aktu un šīs Politikas noteiktā kārtībā īstenos citas tiesības, kas jums ir kā Datu subjektam.
5.3. Rakstisks lūgums jebkuram Datu pārzinim par šīs Politikas 5.1. punktā norādītās informācijas sniegšanu vai darbībām jums jāiesniedz kopā ar jūsu personas identitāti apliecinošu dokumentu vai tiesību aktu noteiktā kārtībā ar elektroniskiem sakaru līdzekļiem, kas jūs ļauj pienācīgi identificēt, apstiprinot savu personas identitāti. Vēršoties pie Datu pārziņa rakstiski, iesniegumam jāpievieno notāra apstiprināts personas identifikācijas dokumenta noraksts, izņemot gadījumus, kad rakstisks iesniegums tiek iesniegts tieši Datu pārziņa darbiniekiem un iesnieguma iesniegšanas laikā ir iespēja Jūs identificēt.

VI. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

6.1. Ja jums ir jautājumi vai sūdzības par Personas datu apstrādi, varat vērsties pie Datu pārziņa, rakstot uz e-pasta adresi info@autobrava.lv datu aizsardzības speciālistam vai izmantot iespēju reģistrēt savu jautājumu, piezvanot pa tālruni +371 671 462 55. Ja jums ir sūdzības, varat vērsties arī Datu valsts inspekcijā, kaut arī visas situācijas vispirms centīsimies atrisināt kopā ar Jums.
6.2. Šī Politika tiek pārskatīta un atjaunināta ne retāk kā vienu reizi gadā vai tad, ja mainās tiesību akti, kuri reglamentē personas datu apstrādi.
6.3. Datu pārziņiem ir tiesības daļēji vai pilnīgi mainīt šajā Politikā aprakstītos noteikumus. Par izmaiņām jūs informēsim, Vietnē publicējot atjauninātu Politikas redakciju. Šā iemesla dēļ iesakām jums periodiski apmeklēt mūsu Vietni, kurā vienmēr atradīsiet visjaunāko Politikas versiju.

Pēdējā atjaunināšana veikta: 06.04.2018.